TRANSMISJA NA ŻYWO »

Diecezja Świdnicka, Metropolia Wrocławska
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie realizuje projekt pn. „Bazylika w Bardzie wejściem do kultury transgranicznej”.

Decyzja Euroregionalnego Komitetu Sterującego:

– zatwierdzona wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla Parafii wynosi: 37 600,00 EUR,

– zatwierdzona wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Parafii wynosi 30 000,00 EUR, natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 764,70 Euro.

Projekt, ma na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu polsko-czeskim. Jest to projekt transgraniczny typu C, czyli realizowany samodzielnie. Najważniejszym działaniem projektu będzie wyremontowanie zabytkowych schodów przy głównym wejściu do bazyliki w Bardzie, tak aby zwiększyć ruch turystyczny a odwiedzającym turystom i pielgrzymom z Polski i Czech ułatwić poznanie historii wielokulturowej świątyni w której mieści się figurka Matki Bożej – najstarszej rzeźby sakralnej w Polsce. Dla wykonania tego zadania zostaną przeprowadzone prace budowlane i konserwatorskie. Realizacja projektu poprawi stan dziedzictwa kulturowego. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną wykonane drobne materiały promocyjne: widokówka i ulotka promocyjna. Zorganizowana zostanie również uroczystość otwarcia zrewitalizowanych schodów. Ponadto zapewniona będzie promocja projektu w prasie i na stronie beneficjenta.

Rzeczowa realizacja projektu to: marzec – grudzień 2021r.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”