TRANSMISJA NA ŻYWO »

Diecezja Świdnicka, Metropolia Wrocławska
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie realizuje projekt pn. „Bazylika w Bardzie wejściem do kultury transgranicznej”.

Decyzja Euroregionalnego Komitetu Sterującego:

– zatwierdzona wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla Parafii wynosi: 37 600,00 EUR,

– zatwierdzona wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Parafii wynosi 30 000,00 EUR, natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 764,70 Euro.

Projekt, ma na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu polsko-czeskim. Jest to projekt transgraniczny typu C, czyli realizowany samodzielnie. Najważniejszym działaniem projektu będzie wyremontowanie zabytkowych schodów przy głównym wejściu do bazyliki w Bardzie, tak aby zwiększyć ruch turystyczny a odwiedzającym turystom i pielgrzymom z Polski i Czech ułatwić poznanie historii wielokulturowej świątyni w której mieści się figurka Matki Bożej – najstarszej rzeźby sakralnej w Polsce. Dla wykonania tego zadania zostaną przeprowadzone prace budowlane i konserwatorskie. Realizacja projektu poprawi stan dziedzictwa kulturowego. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną wykonane drobne materiały promocyjne: widokówka i ulotka promocyjna. Zorganizowana zostanie również uroczystość otwarcia zrewitalizowanych schodów. Ponadto zapewniona będzie promocja projektu w prasie i na stronie beneficjenta.

Rzeczowa realizacja projektu to: marzec – grudzień 2021r.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”


Aktualizacja z dnia 30.06.2022r

„Bazylika w Bardzie wejściem do kultury transgranicznej”, taką nazwę nosi projekt, którego realizację kończy Parafia Nawiedzenia NMP w Bardzie.

Projekt został dofinansowany  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

Parafia w Bardzie realizowała projekt jako partner wiodący, natomiast czeskim partnerem projektu było Revitalizace Kuks. Celem projektu było uczynienie bogactwa kulturowego obu miast partnerskich bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi również poza głównym sezonem turystycznym oraz wydłużenie pobytu turystów i gości.  Najważniejszym działaniem projektu było wyremontowanie zabytkowych schodów przy głównym wejściu do bazyliki w Bardzie.  Dla wykonania tego zadania zostały przeprowadzone prace budowlane i konserwatorskie. Rewitalizacja zabytkowych schodów przyczyniła się do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Ponadto wpłynęła również na zwiększenie ruchu turystycznego a odwiedzającym turystom i pielgrzymom z Polski i Czech ułatwiła poznanie historii wielokulturowej świątyni. Wspólny projekt przyczynił się również do rozwijania więzi kulturowych partnerskich miejsc. Realizacja projektu przybliżyła dawną historię oraz tradycję pielgrzymowania sąsiadów do bazyliki w Bardzie. Południowi sąsiedzi dowiedzieli się również, że w bardzkiej bazylice znajduje się najstarsza rzeźba sakralna w Polsce przedstawiająca Matkę Bożą z dzieciątkiem Jezus, która według niektórych źródeł przybyła do Barda właśnie z Czech.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostały wykonane drobne materiały promocyjne: widokówka i ulotka promocyjna w języku polskim i czeskim.

Natomiast na zakończenie realizacji projektu zorganizowana została uroczystość otwarcia zrewitalizowanych schodów, w którym wzięli udział partnerzy z Polski i Czech. W związku z tym, na zaproszenie o. Mirosława Grakowicza wizytę w Bardzie złożyli partnerzy projektu Revitalizace KUKS o.p.s. pan Jiri Beran burmistrz Kuksu oraz pan Miroslav Vlasak dyrektor Revitalizace KUKS oraz pracownik Gminy Kuks. Wspólne delegacje mogły obejrzeć ukończone prace, które polegały na m.in. na odrestaurowaniu kamiennych stopni i przywróceniu im dawnej świetności pod czujnym okiem konserwatora zabytków.

Projekt miał również zapewnioną promocję w prasie i na stronie beneficjenta.

Zrealizowanie zadania modernizacji zabytkowych schodów pozwoli Parafii na kontynuację działań z czeskim partnerem i rozpoczęcie II etapu prac – rewitalizacji głównego wejścia do bazyliki w Bardzie. W związku z tym Parafia Rzymskokatolicka będzie kontynuować w kolejnym okresie programowania wspólne projekty i działania z czeskim partnerem, dofinansowane z funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych.

Zapraszamy do odwiedzenia bardzkiej bazyliki.

 

Mikrobeneficjent: Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Projekt typu C, partner czeski projektu: Revitalizace KUKS o.p.s.

Termin realizacji: 03/2021 – 06/2022

Zatwierdzone przez EKS źródła finansowania:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 37 600,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 30 000,00 EUR

Środki finansowe z budżetu państwa: 1 764,70 EUR

Wkład własny: 5 835,30 EUR

Zdjęcia: Gmina Bardo.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”